CATALOGI ET MONOGRAPHIAE

Serija, ki izhaja od leta 1955, predstavlja sintetične predstavitve arheološkega gradiva različnih obdobij s pomembnih slovenskih arheoloških najdišč. Vse publikacije so prevedene v enega od svetovnih jezikov.
 

Št. 43: Roman Military Equipment from the River Ljubljanica. Typology, Chronology and Technology
Rimska vojaška oprema iz reke Ljubljanice. Arheološke in naravoslovne raziskave
Janka ISTENIČ
 
Soavtor poglavja Raziskave z metodama protonsko vzbujene rentgenske spektrometrije (PIXE) in protonsko vzbujenih žarkov gama (PIGE): Žiga Šmit
 
2019, 25 x 33,5 cm, 394 str., barvne slike,  trda vezava, besedilo teče vzporedno v angleškem in slovenskem jeziku, ISBN 978-961-6981-35-4.
Cena: 58 EUR
 
Preberi več ...

Ljubljanica na Barju je bogato arheološko najdišče, iz njene struge izvira 79 po večini odlično ohranjenih predmetov rimske vojaške opreme od 1. stoletja pr. Kr. do vključno 3. stoletja; zelo redki predmeti so mlajši od 2. desetletja po Kr. 
 
Po podrobni proučitvi rimske vojaške opreme iz Ljubljanice bolje razumemo proizvodnjo rimskega orožja. Avtorica domneva, da so velik del rimske vojaške opreme v rimski državi v zadnjih desetletjih 1. stoletja pr. Kr. in v 1. stoletju po Kr. izdelali v velikih delavnicah, ki so imele zelo velika tržišča. Na izbiro kovin so vplivali njihove mehanske lastnosti, videz in cena. Stremeli so k zlato-srebrnemu videzu. Pri dragih, prestižnih predmetih so ga dosegli z uporabo srebra in zlata, pri ostalih pa z uporabo cenejših materialov: medenine, kositra, zlitin kositer-svinec in baker-kositer ter železa. Spolirane medeninaste in bronaste površine imajo namreč rumen kovinski sij in spominjajo na zlato, spolirane površine kositra pa so po videzu podobne srebru. 
 
Več kot dve tretjini obravnavanih predmetov izvira iz struge Ljubljanice od Vrhnike do izrazitega zavoja pri Bevkah, slaba tretjina pa iz bistveno daljšega dela od zavoja do Ljubljane. Avtorica meni, da so zgoščine rimske vojaške opreme povezane z dejavnostmi v pristaniščih in nadzornih mestih ob reki ter z verskimi obredi pred prečkanjem vzhodne meje Cisalpinske Galije (po letu 42 pr. Kr. Italije), ki jo predvideva ob zavoju Ljubljanice vzhodno od Bevk. Kamniti mejnik, najden v Ljubljanici, namreč kaže, da je bila od ustanovitve kolonije Emone dalje tam meja med upravnima območjema avtonomnih mest Akvileja (Oglej, Italija) in Emona (Ljubljana). Avtorica pa je postavila hipotezo, da je bila pred ustanovitvijo kolonije Emone na istem mestu tudi meja med urejenim rimskim ozemljem in ozemljem, ki so ga Rimljani vojaško obvladovali, ni pa še bilo upravno urejeno. 
 
Obsežen katalog sestavljajo risbe, fotografije in opisi vseh predmetov rimske vojaške opreme iz reke Ljubljanice, ki jih hrani Narodni muzej Slovenije.
 
Rezultati raziskav, predstavljeni v monografiji, so bili doseženi v okviru raziskovalnega projekta Rimska vojaška oprema v Sloveniji (2001–2004) in raziskovalnega programa Premična kulturna dediščina: arheološke in arheometrične raziskave (2004–), ki ju je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna. Ista agencija je sofinancirala tudi izdajo monografije. 

 
 
 
Naročila: blagajna[@]nms.si
 

Št. 42: Depo iz Mušje jame pri Škocjanu na Krasu
Il ripostiglio della Grotta delle Mosche presso San Canziano del Carso
 
Avtorji: Biba Teržan, Elisabetta Borgna, Peter Turk

2016, 25 x 33,5 cm, 764 str., 155 slik in 86 tabel, trda vezava, besedilo je v slovenskem in italijanskem jeziku (dva prispevka sta v slovenskem in nemškem oz. slovenskem in angleškem jeziku), povzetek in sklepna beseda v slovenskem, italijanskem in angleškem jeziku (ok. 50 strani vsak). ISBN 978-961-6981-07-1.

Cena: 62 EUR
 

Preberi več ...
Pred nami je temeljna in analitična objava depoja iz Mušje jame pri Škocjanu na Krasu, največjega prazgodovinskega depoja z ozemlja Slovenije. V obsežni monografiji so v ločenih študijah predstavljene vse zvrsti predmetov, ki so jih odkrili v depoju. Gre za več kot 800 bronastih in železnih predmetov: napadalnega in obrambnega orožja, posodja in noše. Objavljene so tudi speleološka študija brezna, temeljita zgodovina raziskav in študija o kemični sestavi deponiranih bronastih predmetov. V obsežnem sklepu pa je najdišče kot eno osrednjih nadregionalnih votivnih mest umeščeno v sredozemski in srednjeevropski prostor v času pozne bronaste dobe in zgodnje železne dobe (13.–8. stoletje pr. n. št.).
 
 
Naročila: blagajna[@]nms.si

 

Št. 41: Sledovi rimske vojske na Slovenskem
Evidence of the Roman army in Slovenia
Uredniki: Janka Istenič, Boštjan Laharnar, Jana Horvat
2015, 25 x 33,5 cm, 430 str., barvne slike, trda vezava, besedilo teče vzporedno v slovenskem in angleškem jeziku, ISBN 978-961-6169-97-4.
Cena: 56 EUR.

Preberi več ...

 
KAZALO / TABLE OF CONTENTS
 
Predgovor / Preface
 
Boštjan Laharnar
The Roman army in the Notranjska region/ Rimska vojska na Notranjskem
 
Janka Istenič
with a contribution by Alenka Miškec (the coin catalogue)Traces of Octavian's military activities at Gradišče in Cerkno and Vrh gradu near Pečine/ s prispevkom Alenke Miškec (katalog novcev) Sledovi Oktavijanovega vojaškega delovanja na Gradišču v Cerknem in Vrh gradu pri Pečinah
 
Danilo Breščak
Graves with weapons from Verdun near Stopiče/ Grobovi z orožjem z Verduna pri Stopičah
 
Andrej Gaspari, Iris Bekljanov Zidanšek, Rene Masaryk, Matjaž Novšak
Augustan military graves from the area of Kongresni trg in Ljubljana/Avgustejska vojaška grobova s Kongresnega trga v Ljubljani
 
Jana Horvat
Early Roman military finds from prehistoric settlements in the Gorenjska region/ Zgodnjerimske vojaške najdbe s prazgodovinskih naselbin na Gorenjskem
 
Milan Sagadin
Evidence of the Roman army in Early Roman Kranj/ Sledovi rimske vojske v zgodnjeantičnem Kranju
 
Mitja Guštin
Roman camps following the route to Segestica and the western Balkans/Rimski vojaški tabori v smeri proti Segestiki in zahodnemu delu Balkanskega polotoka
 
Alenka Miškec
The role of Roman Republican denarii of Mark Antony in the monetary circulation of the Late Republic/ Vloga rimskih republikanskih denarijev Marka Antonija v denarnem obtoku pozne republike
 
Boštjan Laharnar, Benjamin Štular, Miha Mlinar
Gradič above Kobarid – a Late Republican fortified emporium?/ Gradič nad Kobaridom, poznorepublikanski utrjeni emporij?
 
Maja Janežič, Evgen Lazar
Roman military equipment from the town centre of Poetovio/ Rimska vojaška oprema iz središča Petovione
 
Irena Lazar
Roman tile workshop at Vransko – archaeology, ager of Celeia and Roman history/ Rimska opekarna na Vranskem – arheologija, celejski ager in rimska zgodovina
 
Andrej Preložnik, Aleksandra Nestorović
Germanic spur from Ptuj/ Germanska ostroga s Ptuja
 
Veronika Pflaum, Judita Lux
Hackamore and other parts of equine equipment from the Roman villa at Mošnje (Abstract)/ Hakamora in drugi deli konjske opreme iz rimske vile pri Mošnjah
 
Julijana Visočnik
Soldiers from Roman autonomous towns in Slovenia, active in other parts of the Roman Empire (Summary)/ Vojaki iz rimskih avtonomnih mest na Slovenskem, ki so službovali drugod po imperiju
 
Anja Ragolič
Die Zeit des Kaisers Gallienus und die Rolle des Heeres in Poetovio/ Galienovo obdobje in vloga vojske v Petovioni
 
Drago Svoljšak
Roman fort at Hrušica: findings of investigations after 1979/ Rimska utrdba na Hrušici, izsledki izkopavanj po letu 1979
 
Janka Istenič
with a contribution by Andrej Šemrov (the coin catalogue) Mali Njivč above Novaki/s prispevkom Andreja Šemrova (katalog novcev) Mali Njivč nad Novaki
 
Slavko Ciglenečki
Late Roman army, Claustra Alpium Iuliarum and the fortifications in the south-eastern Alps/Poznorimska vojska, Claustra Alpium Iuliarum in utrjena krajina v jugovzhodnih Alpah
 
Naročila: blagajna[@]nms.si
 

KiM_39Št. 40: Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem
Absolute Dating of the Bronze and Iron Ages in Slovenia
Biba TERŽAN in Matija ČREŠNAR s sodelavci
2014, 25 x 33,5 cm, 775 str., barvne slike, trda vezava, besedilo teče vzporedno v slovenskem in angleškem jeziku, ISBN 978-961-616-327-651-2.
Cena: 47 EUR.

Preberi več ...

 
KAZALO / TABLE OF CONTENTS
 
Biba Teržan, Matija Črešnar: Predgovor / Preface
 
Biba Teržan, Matija Črešnar: Uvod v katalog najdišč z radiokarbonsko datiranimi konteksti / Introduction to the catalogue of sites with radiocarbon-dated contexts
 
KATALOG NAJDIŠČ / CATALOGUE OF SITES
1. Branko Kerman: Pince pri Lendavi / Pince near Lendava (Branko Kerman)
2. Trimlini pri Lendavi / Trimlini near Lendava (Irena Šavel, Samo Sankovič)
3. Dolga vas pri Lendavi / Dolga vas near Lendava (Irena Šavel, Branko Kerman)
4. Nedelica pri Turnišču / Nedelica near Turnišče (Irena Šavel, Samo Sankovič)
5. Turnišče / Turnišče (Ana Plestenjak)
6. Murska Sobota / Murska Sobota (Samo Sankovič)
7. Krog pri Murski Soboti / Krog near Murska Sobota
   7.1 Kotare-Krogi / Kotare-Krogi (Branko Kerman)
   7.2 Kotare-Baza / Kotare-Baza (Branko Kerman)
   7.3 Za Raščico / Za Raščico (Mojca Jereb, Samo Sankovič, Irena Šavel)
   7.4 Pod Kotom-sever / Pod Kotom-sever (Branko Kerman)
   7.5 Pod Kotom-jug / Pod Kotom-jug (Mojca Jereb, Samo Sankovič, Irena Šavel)
8. Lenart v Slovenskih goricah / Lenart in Slovenske gorice (Alenka Tomaž)
9. Ptuj / Ptuj (Marija Lubšina Tušek)
10. Miklavž na Dravskem polju / Miklavž in Dravsko polje (Matija Črešnar, Miha Murko)
11. Pobrežje pri Mariboru / Pobrežje near Maribor (Matija Črešnar, Clive Bonsall, Jayne-Leigh Thomas)
12. Ruše / Ruše (Matija Črešnar, Clive Bonsall, Jayne-Leigh Thomas)
13. Rogoza pri Mariboru / Rogoza near Maribor (Matija Črešnar)
14. Slivnica pri Mariboru / Slivnica near Maribor
   14.1 Orehova vas / Orehova vas (Lucija Grahek)
   14.2 Hotinja vas / Hotinja vas (Teja Gerbec)
15. Slovenske Konjice (Maja Bricelj)
16. Brinjeva gora nad Zrečami / Brinjeva gora above Zreče 
   16.1 Brezje pod Brinjevo goro / Brezje below Brinjeva gora (Matija Črešnar, Vesna Koprivnik)
   16.2 Gračič pod Brinjevo goro / Gračič below Brinjeva gora (Matija Črešnar, Vesna Koprivnik, Clive Bonsall, Jayne-Leigh Thomas)
17. Trzin / Trzin (Janja Železnikar)
18. Kranj / Kranj (Teja Gerbec, Matija Črešnar, Judita Lux, Katarina Čufar, Gregor Gruden)
19. Medvode / Medvode (Elena Leghissa)
20. Šmarna gora pri Ljubljani / Šmarna gora near Ljubljana (Ida Murgelj, Barbara Nadbath)
21. Kamna gorica pri Ljubljani / Kamna gorica near Ljubljana (Peter Turk, Vesna Svetličič)
22. Ljubljana / Ljubljana
   22.1 Dvorišče SAZU / Dvorišče SAZU (Brina Škvor Jernejčič)
   22.2 NUK II / NUK II (Andrej Gaspari)
   22.3 Tribuna / Tribuna (Petra Vojakovič)
23. Ljubljansko barje / Ljubljana marshes
   23.1 Matena / Matena (Neva Trampuž Orel, Miran Erič)
   23.2 Ig / Ig (Matej Draksler)
   23.3 Jezero pri Podpeči / Jezero near Podpeč (Alja Žorž)
   23.4 Bevke / Bevke (Matija Črešnar)
24. Podsmreka pri Višnji gori / Podsmreka near Višnja gora (Ida Murgelj)
25. Stična / Stična (Biba Teržan)
26. Ostrožnik pri Mokronogu / Ostrožnik near Mokronog (Janez Dular)
27. Novo mesto / Novo mesto 
   27.1 Mestne njive / Mestne njive (Borut Križ, Mojca Jereb)
   27.2 Kapiteljska njiva / Kapiteljska njiva (Borut Križ, Mojca Jereb, Biba Teržan)
   27.3 Kandija / Kandija (Borut Križ, Mojca Jereb, Biba Teržan)
28. Drnovo / Drnovo (Daša Pavlovič)
29. Orešje na Bizeljskem / Orešje na Bizeljskem (Otmar Kovač)
30. Gabrovka pri Litiji / Gabrovka near Litija (Primož Pavlin)
31. Metlika / Metlika (Lucija Grahek)
32. Križna gora pri Ložu / Križna gora near Lož (Alma Bavdek, Mehtilda Urleb)
33. Trnovo pri Ilirski Bistrici / Trnovo near Ilirska Bistrica (Alma Bavdek, Mehtilda Urleb)
34. Zidanica pri Podnanosu / Zidanica near Podnanos (Patricija Bratina)
35. Zemono pri Vipavi / Zemono near Vipava (Patricija Bratina)
36. Log pri Vipavi / Log near Vipava (Patricija Bratina)
37. Mala Triglavca pri Divači / Mala Triglavca near Divača (Dimitrij Mlekuž, Mitja Pergar)
38. Tomaj / Tomaj (Patricija Bratina)
39. Štanjel / Štanjel (Manca Vinazza, Tomaž Fabec)
40. Ostri vrh pri Štanjelu / Ostri vrh near Štanjel (Biba Teržan, Peter Turk)
41. Most na Soči / Most na Soči (Miha Mlinar)
42. Kobarid / Kobarid (Ana Kruh)
 
Anton Velušček: Absolutna kronologija slovenskega neo- in eneolitika – prispevek za razpravo / Absolute chronology of the Slovenian Neo- and Eneolithic – contribution to the discussion
 
Matija Črešnar, Biba Teržan: Uvod v radiokarbonsko datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem / Introduction to the radiocarbon dating of the Bronze and Iron Ages in Slovenia
 
Matija Črešnar, Biba Teržan: Absolutno datiranje bronaste dobe na Slovenskem / Absolute dating of the Bronze Age in Slovenia
 
Biba Teržan, Matija Črešnar: Poskus absolutnega datiranja starejše železne dobe na Slovenskem / Attempt at an absolute dating of the Early Iron Age in Slovenia
 
Matija Črešnar, Biba Teržan: Summa summarum
 
Seznam literature / References
 


Naročila: blagajna[@]nms.si


 

KiM_39Št. 39: Late La Tene-Roman cemetery in Novo mesto. Ljubljanska cesta
and Okrajno glavarstvo: studies on fibulae and on the relative chronology
of the Late La Tene period
/ Poznolatensko-rimsko grobišče v Novem mestu. Ljubljanska cesta in Okrajno
glavarstvo: študije o fibulah in o relativni kronologiji pozne latenske dobe

Dragan BOŽIČ
2008, 25 x 33,5 cm, 240 str., 84 črno-belih in barvnih slik, 5 razpredelnic, 2 karti,
33 črno-belih in barvnih tabel, trda vezava, ISBN 978-961-6169-60-8
Cena: 45 EUR (pdf, 40Mb)

Preberi več ...
Vsebina:

V knjigi so predstavljene vse ohranjene arheološke najdbe, odkrite v Novem mestu leta 1890 na delu
ceste, ki je bil do leta 1993 začetni del Ljubljanske ceste, od takrat pa je začetek Seidlove ceste, in leta
1902 na območju Okrajnega glavarstva. Monografija prinaša še študije o nekaterih vrstah poznolatenskih
fibul in razpravo o relativni kronologiji pozne latenske dobe.
Za poznolatensko-rimsko grobišče, ki se je doslej v literaturi pojavljalo pod imenom Beletov vrt, avtor
predlaga poimenovanje >grobišče Beletov vrt z okolico<. Sestavljajo ga trije glavni deli (Ljubljanska cesta,
Okrajno glavarstvo in Beletov vrt) in dva manjša (Hiša Vojska in Skabernetov vrt). Na to grobišče se
nanašata poglavje o zgodovini raziskav, ki vključuje prepise vseh pomembnih pisnih virov iz časa pred prvo svetovno vojno, in poglavje o njegovi kronologiji.
V katalogu, na tablah in na delu slik so predstavljene najdbe z območij Ljubljanske ceste in Okrajnega
glavarstva, shranjene v prazgodovinski in rimski zbirki ter v Numizmatičnem kabinetu Narodnega muzeja Slovenije.
Študije o fibulah so posvečene primerkom vrste Nauheim z najdišč mokronoške skupine, fibulam vrste
Nova vas in usločenim fibulam vrste Idrija Ia. Posebno poglavje je namenjeno relativni kronologiji pozne
latenske dobe v jugovzhodnih Alpah (mokronoška skupina in Štalenska gora) in severni Italiji (Lombardija
in Benečija).

KAZALO

1. Uvod
2. Zgodovina raziskav grobišča Beletov vrt z okolico
2.1 Zgodovina raziskav
2.2 Pisni viri za zgodovino raziskav
3. Nekatere vrste poznolatenskih fibul
3.1. Uvod
3.2 Fibule vrste Nauheim
3.3 Fibule vrste Nova vas
3.4 Usločene fibule vrste Idrija Ia
4. Kronološki oris grobišča Beletov vrt z okolico
4.1 Območje Beletovega vrta
4.2 Območje Okrajnega glavarstva
4.3 Območje Ljubljanske ceste
5. O relativni kronologiji pozne latenske dobe v jugovzhodnih Alpah in severni Italiji
5.1 Mokronoška skupina
5.2 Štalenska gora
5.3 Severna Italija
5.4 Primerjava kronologij
6. Katalog
6.1 Uvod
6.2 Novo mesto - Ljubljanska cesta
6.3 Novo mesto - Okrajno glavarstvo
6.4 Novo mesto
6.5 Manjkajoče in nenarisane najdbe
7. Seznama fibul vrst Nova vas in Idrija Ia
8. Literatura
9. Izvor slikovnega gradiva
10. Table

Naročilo sprejema: blagajna[@]nms.si
 

Kim38Št. 38: Stična II/2. Gomile starejše železne dobe. Razprave
/ Grabhügel aus der aelteren Eisenzeit. Studien

Stane GABROVEC, Biba TERŽAN, Hermann Born, Anja Hellmuth, Ana Kruh, Ida Murgelj, Peter Turk
2008 (2010), 335 x 246 mm, 344 str., ilustr., - ISBN 978-961-6169-68-4
Cena: 59 EUR


Preberi več ...
Vsebina / Inhalt

Monografija z akademikoma Stanetom Gabrovcem in Bibo Teržan kot glavnima avtorjema in še petimi avtorji manj obsežnih člankov iz Slovenije in Nemčije pomeni nadaljevanje in zaključek obsežnega projekta objave stiških grobnih najdb: etapni cilj je leta 2006 predstavljala kataloška objava grobnih najdb, celoten projekt pa pomeni zaključek raziskav, ki so se začele že leta1946.

V uvodnih študijah sta najprej analizirani sodobno raziskani gomili 48 in 5, nato so podane analitične študije nekaterih zvrsti drobnih najdb, monografijo pa zaključuje obsežna sintetična študija, ki podaja natančno ovrednotenje tega najpomembnejšega dolenjskega halštatskega središča. Predstavljena so kompleksna pravila pokopavanja v gomilah glede na spolne in statusne razlike pri pokojnikih, nato pa so te razlike soočene s pokopi v širšem halštatskem kulturnem krogu. Podana je sodobna kronologija grobišč ter vloga Stične v halštatskem kulturnem krogu na eni in znotraj dolenjske kulturne skupine na drugi strani.

KAZALO / INHALTSVERZEICHNIS

Stane Gabrovec, Stiške gomile / Stična - Grabhügel

Zgodovina raziskovanj s posebnim poudarkom na gomili 48
/ Forschungsgeschichte unter besonderer Berücksichtigung des Hügels 48
Mecklenburška zbirka
/ Die Sammlung der Herzogin von Mecklenburg
Hrastova zbirka
/ Sammlung Hrast
Fedranova zbirka
/ Sammlung Fedran
Področje gomil
/ Lage der Grabhügel im Gelände
Gomila 48
/ Grabhügel 48
Način pokopa
/ Bestattungsweise
Kronologija
/ Chronologie
Zaključek
/ Schlusswort

Anja Hellmuth, K rekonstrukciji razkošnega oblačila iz stiškega groba 27 v gomili 48
/Zur Rekonstruktion des Prunkgewandes aus Stična Grab 27, Grabhügel 48

Ana Kruh, Gomila 5 ali Tratarjeva gomila
/ Grabhügel 5 oder Tratar- Grabhügel

Zgradba gomile
/ Hügelstruktur
Način pokopa
/ Bestattungsweise
Kronološka opredelitev grobov
/ Chronologische Bestimmung der Gräber
Analiza pokopov
/ Analyse der Gräber
Povzetek
/ Zusammenfassung

Ida Murgelj, Skledasta čelada iz Japove gomile - področje gomil 6-15
/ Schüsselhelm aus der Jap-Hügel - Hügelgruppe 6-15

Hermann Born, >Cesarjeva nova oblačila<. Restavriranje in tehnika izdelave stiškega oklepa iz gomile 52
/ >Des Kaisers neue Kleider<. Restaurierung und Herstellungstechnik des Stična Brustpanzers aus Grabhügel 52

Peter Turk, Ida Murgelj, Ponovno najdeni apulski kraterji iz Stične
/ Die wiederaufgefundenen apulischen Kratere aus Stična

Biba Teržan, Anja Hellmuth, Ponovno o zlatem diademu iz Stične
/ Noch einmal zum goldenen Diadem aus Stična

Biba Teržan, Stiške skice
/ Stična - Skizzen

Prolog
/ Prolog
I. skica - Gomile kot ogledalo rodovno-družinskih skupnosti
/ Skizze I - Der Grabhügel als Ort und Spiegel von Sippen- und Familiengemeinschaften
Osrednji grobovi stiških gomil
/ Zentralgräber in Hügel von Stična
Osrednji grobovi na drugih najdiščih dolenjske kulturne skupine
/ Zentralgräber auf anderen Hügelgräberfeldern der Dolenjska-Kulturgruppe
Gomile štajersko-panonske halštatske kulture
/ Graghügel der steirisch-pannonischen Hallstattkultur
Grobovi rodovno-družinske skupnosti
/ Gräber der Sippen- oder Familiengemeinschaften
II. skica - Kronološka skica
/ Skizze II - Chronologische Skizze
III. skica - O nadregionalnih stikih Stične
/ Skizze III - Zu den Überregionalen Kontakten von Stična
IV. skica - O mestu Stične v dolenjski kulturni skupini
/ Skizze IV - Über die Bedeutung von Stična in der Dolenjska-Kulturgruppe

Seznam literature
/ Literaturverzeichnis


Naročilo sprejema: blagajna[@]nms.si

Stica_II-1Št. 37: Stična II/1. Gomile starejše železne dobe
/ Grabhügel aus der aelteren Eisenzeit

Stane GABROVEC, Ana KRUH, Ida MURGELJ, Biba TERŽAN
2006, 335 x 246 mm, 272 str., [214] str. pril., 4 f. zganj. pril. : ilustr., -
ISBN 978-961-6169-51-6
Cena: 49 EUR

Preberi več ...

Vsebina:

V knjigi so sistematično kataloško predstavljene vse grobne najdbe, odkrite med 80. leti 19. st. in 70. leti 20. st. na gomilnih grobiščih stiškega prazgodovinskega kompleksa, ki jih danes hrani Narodni muzej Slovenije. Predstavljene so tudi tiste najdbe iz Stične, ki jih hranita muzeja v Mainzu in Berlinu (Roemisch-germanisches Zentralmuseum, Mainz, Museum fuer Vor- und Fruehgeschichte, Berlin). Izpostavljeno so predstavljeni rezultati izkopavanj gomil 48 in 5 ter gomile 125, ki so bile sistematično izkopavane in za katere obstajajo dobri grobni podatki. Poleg njih je pretežno brez natančnejših grobnih podatkov podano gradivo, pridobljeno z nestrokovnimi izkopi, večinoma iz časa med obema svetovnima vojnama.

KAZALO

Prolog (S. G.)
Predgovor (S. G.)
Uvod v katalog (B. T., A. K.)
Gomila 48 (S. G., A. K.)
Gomila 5 (S. G., A. K.)

Grob z okrašenim situlskim pokrovom iz gomile 76 (S. G., A. K.) Grob z oklepom iz gomile 40 ali 41 (S. G., A. K.) Fedranova in Hrastova zbirka, Ložarjeva izkopavanja (S. G., A. K., I. M.) Najdbe Pečnikovih izkopavanj (S. G., A. K.) Najdbe izkopavanj vojvodinje Mecklenburške v Narodnem muzeju Slovenije (S. G., A. K.) Grobovi iz Pristavlje vasi in sporadične najdbe (S. G., A. K., I. M.) Gomila 125, izkopavanja A. Goetzeja (B. T., S. G.) Grob z oklepom iz gomile 52 (B. T.) Literatura Tloris s položajem železnodobnega naselja in pripadajočih gomil Table (214 tabel) Priloge (tlorisa in preseki gomil 48 in 5)

A. K. = Ana Kruh
B. T. = Biba Teržan
I. M. = Ida Murgelj
S. G. = Stane Gabrovec

Naročilo sprejema: blagajna[@]nms.si


kim36_vŠt. 36: Železnodobne gomile na Magdalenski gori
/ Eisenzeitliche Grabhügel auf der Magdalenska gora

Sneža TECCO HVALA, Janez DULAR, Eva KOCUVAN
2004, 335 x 246 mm, 192 str., [182] str. pril., 5 f. zganj. pril. : ilustr., -
ISBN 961-6169-31-9
Cena: 59 EUR

Preberi več ...
Vsebina:
Uvod - Geografski oris najdišča - Magdalenska gora v železni dobi - Seznam literature - Konkordančna
tabela - Table 1-174 - Priloge 1-5.

Naročilo sprejema: blagajna[@]nms.si


kim35_vŠt. 35: Tolmin, prazgodovinsko grobišče II, Razprave
/ Tolmin, the prehistoric cemetery I. Treatises

Drago SVOLJŠAK, Ana POGAČNIK
2002, 335 x 246 mm, 139 str., - ISBN 961-6169-25-4 -(skupaj s št. 34 in prilogami)
Cena:60,5 EUR

Preberi več ...
Vsebina:
D. Svoljšak, Arheološka topografija Tolmina in neposredne okolice - D. Svoljšak, Zgodovina raziskovanj - A. Pogačnik, Način pokopa in analiza pridatkov - B. Teržan, Kronološki oris - T. Verbič, Izvor kamnitih kritin grobov - Šercelj, Poročilo o antrakotomskih preiskavah oglja - Ravedoni, C. Cattaneo, Kremiranje in žgani pokop v Tolminu - S. Di Martino, Ostanki sežganih živalskih kosti - L. Bartosiewicz, Nesežgani živalski ostanki v žganih grobovih iz Tolmina - Seznam literature.

Naročilo sprejema: blagajna[@]nms.si


kim34_vŠt. 34: Tolmin, prazgodovinsko grobišče I, Katalog
/ Tolmin, the prehistoric cemetery I. Catalogue

Drago SVOLJŠAK, Ana POGAČNIK
2001, 335 x 246 mm, 303 str., - ISBN 961-6169-19-X -(skupaj s št. 35 in prilogami)-
Cena: 60,5 EUR

Katalog obsega 101 tabel gradiva iz grobov.

Naročilo sprejema: blagajna[@]nms.si


kim33_vŠt. 33: Poetovio, zahodna grobišča II. Grobne celote iz Deželnega muzeja Joanneuma v Gradcu. Katalog
J. ISTENIČ
2000, 335 x 246 mm, 437 str., - ISBN 961-6169-13-0 -(skupaj s št. 32 in prilogami)
Cena: 50 EUR

Preberi več ...

Vsebina:
Uvod - Lociranje grobov in katalog predmetov
Katalog obsega 177 tabel gradiva iz grobov.

Naročilo sprejema: blagajna[@]nms.si


kim32_vŠt. 32: Poetovio, zahodna grobišča I. Grobne celote iz Deželnega muzeja Joanneuma v Gradcu
J. ISTENIČ
1999, 335 x 246 mm, 244 str., - ISBN 961-6169-12-2 -(skupaj s št. 33 in prilogami)
Cena: 50 EUR

Preberi več ...
Vsebina:
Uvod - Zgodovina raziskav in dokumentacija o izkopavanjih - Cilji in metode dela - Topografija, način pokopa in grobna arhitektura - Komentar k opredelitvi kovinskih predmetov - Komentar k opredelitvi steklenih predmetov - Predmeti iz jantarja in kosti - Klasifikacija, datacija in izvor keramičnih predmetov - Značilnosti uvoženih in lokalnih poetovionskih keramičnih izdelkov ter razmerja med njimi - Kemične, mineraloške in tehnološke študije (M. Daszkiewicz, G. Schneider) - Razširjenost poetovionske keramike - Datacija grobov - Zaključek.

Naročilo sprejema: blagajna[@]nms.si


kim31_vŠt. 31/kim31a_v1: Antične freske v Sloveniji
/ The Roman Frescoes of Slovenia, I. Emona; II.
Celeia, Poetovio
Lj. PLESNIČAR
1998, 335 x 246 mm, 359 str., - ISBN 961-6169-10-6 -(2 zv.)
Cena: 50 EUR

Naročilo sprejema: blagajna[@]nms.si
 


kim30_vŠt. 30: Depojske in posamezne kovinske najdbe bakrene in bronaste dobe na Slovenskem
/ Hoards and Individual Metal Finds from the Eneolithic and Bronze Ages in Slovenia, II

Uredila Biba TERŽAN
1996, 335 x 246 mm, 284 str. - ISBN 961-6169-05-x -(skupaj s št. 29)
Cena: 42,3 EUR


Preberi več ...
Vsebina:
P. Čerče & P. Turk, Depoji pozne bronaste dobe. Najdiščne okoliščine in struktura najdb - B. Žbona-Trkman & A. Bavdek, Depojski najdbi s Kanalskega Vrha - U. Furlani, Depojska najdba iz Šempetra pri Gorici - P. Turk, Datacija poznobronastih depojev - I. Šinkovec, Posamezne kovinske najdbe bakrene in bronaste dobe - N. Trampuž-Orel, Spektrometrične raziskave depojskih najdb pozne bronaste dobe - B. Teržan, Sklepna beseda.

Naročilo sprejema: blagajna[@]nms.si


kim29_vŠt. 29: Depojske in posamezne kovinske najdbe bakrene in bronaste dobe na Slovenskem
/ Hoards and Individual Metal Finds from the Eneolithic and Bronze Ages in Slovenia, I

Uredila Biba TERŽAN
1995, 335 x 246 mm, 411 str. z 179 tabelami - ISBN 961-6169-04-1 -(skupaj s št. 30)
Cena: 42,3 EUR

Preberi več ...
Vsebina:
B. Teržan, Spremna beseda - I. Šinkovec, Uvod v katalog - I. Šinkovec, Katalog posameznih kovinskih najdb bakrene in bronaste dobe - P. Čerče & I. Šinkovec, Katalog depojev pozne bronaste dobe.

Naročilo sprejema: blagajna[@]nms.si


kim28_vŠt. 28: Stična I: Naselbinska izkopavanja / Siedlungsausgrabungen
Stane GABROVEC
1994, 335 x 246 mm, 223 str. z 144 tab. in ilustr., 31 načrtov. - ISBN 86-80651-16-8
Cena: 27,16 EUR


Preberi več ...
Vsebina:
Stična je eno izmed najpomembnejših najdišč iz železne dobe na Dolenjskem. Naselbina se razširja čez 23 hektarov in je ena izmed največjih v južnoalpskem področju. Grobišče s številnimi gomilami so raziskovali že ob koncu 19. stol. Moderne raziskave železne dobe v Sloveniji so se pričele po drugi svetovni vojni. Znanje in zavzetost raziskovalcev, ki so bili vključeni v raziskavo (Nemčija: Otto-Herman Frey in Volker Pingel; ZDA: Stephen Foltiny; Slovenija: Drago Svoljšak, Biba Teržan, Mitja Gustin in Janez Dular, pod vodstvom prof. Staneta Gabrovca) med deset let trajajočimi izkopavanji v Stični, so privedli do pomembnih rezultatov. Zvezek predstavlja rezultate izkopavanj, ki so obsegali 22 sond na naselbini, vse načrte, katalog gradiva ter arheološke in zgodovinske analize.

Naročilo sprejema: blagajna[@]nms.si


kim27_vŠt. 27: Posočje in der jüngeren Eisenzeit
Mitja GUŠTIN
1991, 335 x 246 mm, 148 str. z ilustr. 
Cena: 15,6 EUR

Preberi več ...
Vsebina:
Posočje je posebej bogato z arheološkimi najdišči. Glavnina do sedaj znanih nahajališč, kot so Santa Lucia / Most na Soči, Tolmin in Kobarid, izvira iz zgodnje železne dobe, področje pa je pomembno tudi zaradi najdišč iz pozne železne dobe. Avtor je zbral in opisal gradivo, najdeno v dolini Soče, ki ga hranijo muzeji na Dunaju, v Trstu, Gorici in Ljubljani. Podal je tudi kronološko in historično analizo.

Naročilo sprejema: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.


kim26_vŠt. 26: Prazgodovinska grobišča v okolici Vinjega vrha nad Belo cerkvijo
/ Die vorgeschichtlichen Nekropolen in der Umgebung von Vinji vrh oberhalb von Bela cerkev

Anja DULAR
1991, 335 x 246 mm, 196 str. z ilustr.
Cena: 15,6 EUR

Preberi več ...

Vsebina:
Zvezek predstavlja zgodovino izkopavanj in topografijo pomembnega najdišča iz železne dobe na Dolenskem, prej poznanega pod imenom Šmarjeta. Predstavljen je tudi katalog gradiva iz tega najdišča, ki se nahaja v Naturhistorisches Museum na Dunaju. Material iz opisanega najdišča, ki ga hrani Narodni muzej v Ljubljani, je bil že predhodno objavljen v isti seriji (Stare 1973 - Vol. 10), kar pomeni, da je sedaj na voljo celotno gradivo iz tega pomembnega prazgodovinskega najdišča.

Naročilo sprejema: blagajna[@]nms.si


kim25_vŠt. 25: Starejša železna doba na Slovenskem Štajerskem
/ The Early Iron Age in Slovenian Styria

Biba TERŽAN
1991, 335 x 246 mm, 459 str. z ilustr..
Cena: 19 EURPreberi več ...
Vsebina:
Avtorica je ena izmed vodilnih evropskih strokovnjakov na področju študija železne dobe na vzhodnoalpskem območju. Slovenska Štajerska, severnovzhodno področje Slovenije, je v arheološkem smislu za to obdobje mnogo slabše poznana kot Dolenjska ali Kras, z najdišči kot sta Stična ali Santa Lucia / Most na Soči, vendar je gradivo iz Štajerske prav tako pomembno. Knjiga je razdeljena v dva izjemno izčrpna dela: na obsežno kronološko razpravo po najdiščih in regijah ter katalog gradiva, odkritega na opisanih najdiščih. Avtorica podaja pregled in podrobno primerjalno analizo gradiva.

Naročilo sprejema: blagajna[@]nms.si


kim24_vŠt. 24: Kranj - Križišče Iskra: nekropola iz časa preseljevanja ljudstev iz staroslovanskega obdoblja
/ Kranj - Iskra Crossroads: A Cemetery from the Migration Period and the Early Slavic Period

Milan SAGADIN
l987, 335 x 246 mm, 158 str. z 64 tab., ISBN 86-80651-00-1
Cena: 5 EUR

Preberi več ...
Vsebina:
Knjiga predstavlja gradivo z grobišča, ki je bil delno izkopan leta 1977 zaradi gradnje križišča na levem bregu reke Save v Kranju. Poleg grobov iz poznega srednjega veka in kasnejših obdobij so v okolici temeljev zgodnje cerkve našli 279 grobov iz zgodnejših obdobij. Trideset grobov je bilo iz obdobja preseljevanja (6. stol.), 249 grobov pa je pripadalo ketlaškemu obdobju zgodnjeslovanske kulture (od 9. stol.). Delo vsebuje popolni kataloški opis grobov in znanstveno analizo gradiva. Vključuje 64 grafičnih tabel in fotografij ter 19 načrtov.

Naročilo sprejema: blagajna[@]nms.si


Št. 23: Most na Soči (S. Lucia) II, Die Ausgrabungen von J. Szombathy
Biba TERŽAN, Fulvia LO SCHIAVO, Neva TRAMPUŽ-OREL
l985, 335 x 246 mm, 405 str. z 288 tab.
Cena: 12 EUR

Preberi več ...
Vsebina:
Publikacija, sestavljena iz dveh zvezkov in vsebuje opise 2466 grobov, poleg tega podaja osnovna metodološka pojasnila, med drugim tudi k tipologiji gradiva. Material je predstavljen z risbami in (deloma) s fotografijami.

Naročilo sprejema: blagajna[@]nms.si


kim22_vŠt. 22: Most na Soči (S. Lucia) I / Most na Soči (S. Lucia) I: storia delle ricerche e topografia
Stane GABROVEC, Drago SVOLJŠAK
l983, 335 x 246 mm, 69 str. z ilustr. in kartami
Cena: 12 EUR


Preberi več ...
Vsebina:
Most na Soči - Santa Lucia je naselbina z grobiščem, na keterem je bilo odkritih več kot 6000 grobov iz zgodnje železne dobe. V zadnjih letih so tu izkopali tudi 30 hiš, kar dokazuje, da je bilo to področje poseljeno od bronaste dobe do rimskega časa, kar uvršča Most na Soči med najpomembnejša arheološka najdišča v Sloveniji. K njegovi pomembnosti je bistveno prispeval njegov geografski položaj, saj leži najdišče na robu severnoitalijanske ravnine, na jugovzhodnem delu Alp in na zahodnem Balkanu. Prav zato je študij gradiva z Mosta na Soči neobhoden za razumevanje železne dobe v tem delu Evrope. V načrtu je izdaja pet zvezkov o tem pomembnem najdišču:

1. Uvod z geografsko - geološko predstavitvijo, zgodovino izkopavanj, topografijo in načrti,
2. Szombathy-eva izkopavanja,
3. Marchesetti-jeva izkopavanja,
4. izkopavanja naselbine
5. kulturno - zgodovinska interpretacija najdišča.

Predstavljen zvezek je uvoden. Uvod in topografijo sta napisala dva izvedenca, ki najbolje poznata najdišče, v uvodno predstavitev je vključen geografski opis, ki ga je prispevala M. Šifrer.

Naročilo sprejema: blagajna[@]nms.si

 


kim21_vŠt. 21: Starokrščanski center v Emoni
/ Old Christian Center in Emona

Ljudmila PLESNIČAR-GEC et al.
1983, 335 x 246 mm, 151 str. z 63 tab.
Cena: 5 EUR

Naročilo sprejema: blagajna[@]nms.si


kim20_vŠt. 20: Poetovijske nekropole / Die Nekropolen von Poetovio
Zilka KUJUNDŽIĆ
l982, 335 x 246 mm, 78 str. z 36 tab.
Cena: 5 EUR

Naročilo sprejema: blagajna[@]nms.si


kim19_vŠt. 19: Rifnik pri Šentjurju: poznoantična naselbina in grobišče
/ Rifnik: Spätantike Siedlung und Gräberfeld

Lojze BOLTA
l981, 335 x 246 mm, 53 str. z 38 tab.
Cena: 5 EUR

Naročilo sprejema: blagajna[@]nms.si


kim18_vŠt. 18: Kranj: nekropola iz časa preseljevanja ljudstev
/ Kranj: Betrachtungen zur Auswertung des Grabbeigabenfundstoffes
der völkerwanderungszeitlichen Nekropole

Vida STARE
l980, 335 x 246 mm, 124 str. z 136 tab. - 5 EUR - 1198,2 SIT

Naročilo sprejema: blagajna[@]nms.si


kim17_vŠt. 17: Notranjska: k začetkom železne dobe na severnem Jadranu
/ Notranjska: zu den Anfängen der Eisenzeit an der nördlichen Adria

Mitja GUŠTIN
l979, 335 x 246 mm, 80 str. z 90 tab.
Cena: 5 EUR

Naročilo sprejema: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.


kim16_vŠt. 16: Podzemelj: katalog najdb
/ Hallstattnekropole Podzemelj: Katalog der Funde

Janez DULAR
1978, 335 x 246 mm, 29 str. z 43 tab.
Cena: 5 EUR

Naročilo sprejema: blagajna[@]nms.si


kim15_vŠt. 15: Neviodunum: Drnovo pri Krškem
/ Neviodunum: Drnovo bei Krško - Katalog der Funde

Sonja PETRU, Peter PETRU
l978, 335 x 246 mm, 105 str. z 69 tab.
Cena: 5 EUR
RAZPRODANO


kim14_vŠt. 14: Vzhodni del antične nekropole v Šempetru
/ Die östliche Antike Nekropole in Šempeter im Savinjatal

Vera KOLŠEK
l976, 335 x 246 mm, 48 str. z 49 tab.
Cena: 5 EUR


kim13_vŠt. 13: Poetovio / Katalog der alte Sammlung von römischen Kleinfunden aus Poetovio
Iva MIKL CURK
l976, 335 x 246 mm, 103 str. z 32 tab.
Cena: 5 EUR


Št. 12: Vranje pri Sevnici: starokrščanske cerkve na Ajdovskem gradcu
/ Vranje bei Sevnica: Frühchristliche Kirchenanlagen auf dem Ajdovski gradec

Peter PETRU, Thilo ULBERT
1975, 335 x 246 mm, 161 str. z 225 tab. - RAZPRODANO


kim11_vŠt. 11: Križna gora pri Ložu: halštatska nekropola
/ Hallstattzeitliches Gräberfeld Križna gora

Mehtilda URLEB
l974, 335 x 246 mm, 102 str. z 44 tab.
Cena: 5 EUR


kim10_vŠt. 10: Prazgodovina Šmarjete
/ Der vorgeschichticher Komplex von Šmarjeta

Vida STARE
l973, 335 x 246 mm, 86 str. z 73 tab.
Cena: 5 EUR


kim9_vŠt. 9: Antične grobnice v Šempetru / Antike Grabmonumente in Šempeter
Josip KLEMENC, Vera KOLŠEK, Peter PETRU
l972, 335 x 246 mm, 87 str. z 77 tab.
Cena: 5 EUR


Št. 8: Severno emonsko grobišče / The Northern Necropolis of Emona
Ljudmila PLESNIČAR-GEC
1972, 335 x 246 mm, 272 str. z 225 tab. - RAZPRODANO


Št. 7: Emonske nekropole
Sonja PETRU
l972, 335 x 246 mm, 178 str. z 119 tab. in kartami - RAZPRODANO, (pdf, 45Mb)


kim6_vŠt. 6: Podbrežje: Katalog der Funde aus dem Urnenfeldgräberfeld von Maribor - Podbrežje
Stanko PAHIČ
l972, 335 x 246 mm, 84 str. z 53 tab. Broš.
Cena: 5 EUR, (pdf, 35Mb)


Št. 5: CLAUSTRA ALPIUM IULIARUM I: Fontes
Uredila Peter PETRU & Jaro ŠAŠEL
1971, 335 x 246 mm, 100 str. z 20 tab. - RAZPRODANO, (pdf, 30Mb)


kim4_vŠt. 4: Modularna evritmija šempeterskih edikul
/ The Modular Eurythmia of Aediculae in Šempeter

Tine KURENT
l970, 335 x 246 mm, 100 str. z 68 ilustr. Broš. - RAZPRODANO, (pdf, 20Mb)


Št. 3: Najdbe s koliščarskih naselbin pri Igu na Ljubljanskem Barju
/ Fundgut der Pfahlbausiedlungen bei Ig am Laibacher Moor

Paola & Josip KOROŠEC
1969, 335 x 246 mm, 164 str. z 145 tab. Broš. - RAZPRODANO, (pdf, 75Mb)

BrezjeŠt. 2: Brezje - Hallstättische Högelgräber aus Brezje bei Trebelno
Karl KROMER
l959, 335 x 246 mm, 83 str. z 52 tab. Broš.
Cena: 5 EUR, (pdf, 35Mb)

Št. 1: Vače
France STARE
1955, 335 x 246 mm, 137 str. z 107 tab. Broš. - RAZPRODANO, (pdf, 55Mb)

Naročilo sprejema: blagajna[@]nms.si